Algemene voorwaarden Handling Company B.V. 

Gedeponeerd onder nr.  30191667 d.d. 01-10-2019 bij de Kamer van Koophandel Utrecht

Artikel 1: Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder HCM B.V.  Handling Company B.V. h.o.d.n. Handling Company Mijdrecht (HCM) B.V. 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van HCM B.V. gevestigd te Mijdrecht, (hierna te noemen HCM)en op iedere overeenkomst gesloten tussen HCM en een natuurlijke of rechtspersoon (hierna genoemd: wederpartij) waarop HCM de voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

1.3 Algemene (inkoop-)voorwaarden van wederpartij zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van onderhavige voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn. 

1.4 Indien onduidelijkheid bestaat over een of verschillende bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 

1.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

1.6 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met HCM, voor de uitvoering waarvan door HCM gebruik dient te worden gemaakt van de diensten van derden. 

1.7 Indien enige bepaling van onderhavige voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. HCM zal ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen nieuwe bepalingen opstellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

1.8 Indien HCM niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich mee dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat HCM het recht verliest om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te erlangen. 

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van HCM zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld of indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten, en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen één maand is aanvaard. 

2.2 HCM behoudt zich het recht voor om een aanbieding in te trekken binnen 14 dagen na aanvaarding. 

2.3 Het uitbrengen van een al dan niet met een offerte aangeduide prijsopgave, begroting, levertijden of soortgelijke mededeling en verplicht HCM niet tot het sluiten van een overeenkomst met wederpartij. 

2.4 Indien een aanbieding of offerte van HCM een vrijblijvend aanbod bevat en door wederpartij wordt aanvaard, heeft HCM het recht het aanbod binnen 5 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

2.5 HCM kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

Artikel 3: Prijs

3.1 De prijs die HCM voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestaties conform de overeengekomen specificaties of uitgangspunten. 

3.2 Alle door HCM verstrekte opgaven van formaten, afmetingen, aantallen, gewichten, tarieven en verwerkingsmogelijkheden worden met de grootst mogelijke zorg kenbaar gemaakt, zonder echter dat er door of vanwege HCM voor wordt ingestaan dat er zich geen afwijkingen kunnen of zullen voordoen. 

3.3 Alle opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

3.4 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van wederpartij, geldt dat HCM 

gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien wederpartij niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is wederpartij gerechtigd binnen 30 dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. 

3.5 Bij een samengestelde aanbieding bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 

3.6 HCM houdt zich het recht voor, alle prijzen en tarieven te verhogen. Tevens heeft HCM het recht om periodiek haar prijzen aan te passen conform het NEA-indexcijfer. Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhogingen geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De prijsverhogingen en de indexatie zijn HCM B.V. een integraal onderdeel van de overeengekomen prijs. 

Artikel 4: Betaling

4.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient wederpartij de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is wederpartij in verzuim zonder dat ingebrekestelling door HCM is vereist. 

4.2 HCM is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten. 

4.3 HCM is gerechtigd een voorschotbetaling aan wederpartij te vragen voor door haar te verrichten werkzaamheden en zal vervolgens eerst verplicht zijn tot (verder) presteren, nadat wederpartij deze voorschotbetaling heeft gedaan. 

4.4 Wederpartij is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van HCM zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan HCM te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat HCM daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van HCM tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. 

4.5 Indien wederpartij de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient wederpartij dit binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk en gemotiveerd aan HCM kenbaar te maken. Betwisting van (een deel van) de factuur schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op. 

4.6 Indien wederpartij niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente, of zo van toepassing, de wettelijke rente, verschuldigd. 

4.7 Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is wederpartij naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten (welke laatste conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald). 

4.8 Betalingen worden ongeacht de benoeming eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande factuur. 

4.9 HCM is te allen tijde bevoegd de openstaande facturen, dan wel andere vorderingen die zij opeisbaar van wederpartij te vorderen heeft, te verrekenen met tegenvorderingen van wederpartij op HCM, uit welke hoofde ook. 

Artikel 5: Vertrouwelijke gegevens en privacy

5.1 Zowel wederpartij als HCM garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. 

5.2 Wederpartij vrijwaart HCM voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door wederpartij wordt gehouden of waarvoor wederpartij uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is. 

Artikel 6: Voorbehoud van eigendom en rechten, recht van retentie

6.1 Alle aan wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van HCM totdat alle bedragen die 

wederpartij verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die wederpartij wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan HCM zijn voldaan. 

6.2 Rechten worden in voorkomend geval aan wederpartij steeds verleend of overgedragen onder de 

voorwaarde dat wederpartij de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. 

6.3 HCM kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van HCM onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat wederpartij alle aan HCM verschuldigde bedragen heeft voldaan. 

6.4 Wederpartij is verplicht HCM direct schriftelijk op de hoogte te stellen indien derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust. 

Artikel 7: Wijze van aanlevering

7.1 De te verwerken en/of te bezorgen zaken dienen tijdig, Franco, vrij van kosten en in goede staat te worden aangeleverd aan het adres van het magazijn (opslagruimte) van HCM of aan een door HCM opgegeven adres, vergezeld van een begeleidingsbon of vrachtbrief. HCM is noch voor de inhoud van de in ontvangst genomen zaken, noch voor verborgen gebreken op welke wijze dan ook aansprakelijk. De inhoud en de HCM B.V. hoeveelheid zaken per verpakking dient duidelijk op de begeleidingsbon of vrachtbrief te zijn aangegeven. 

7.2 Indien de te verwerken en/of te bezorgen zaken op de overeengekomen tijd en plaats bij HCM worden aangeleverd, gelden de door HCM opgegeven levertijden met dien verstande dat de door HCM opgegeven levertijden nimmer kunnen worden beschouwd als een fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De Wederpartij dient zelf voor controle op tijdige aanlevering zorg te dragen. 

Artikel 8: Transport, bezorging, opslag en risico

8.1 De wijze van transport, verzending, verpakking etc. wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, door HCM bepaald. Eén en ander geschiedt altijd voor rekening en risico van wederpartij; ook indien Franco levering is overeengekomen en ook indien een Pakketdienst of Vervoerder vordert dat op de vrachtbrief, vervoeradres is aangegeven dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van HCM zijn. HCM is derhalve nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport tot levering. 

8.2 HCM maakt voor wat het transport en/of bezorging betreft gebruik van diverse vervoerders. De aansprakelijkheid van HCM en deze vervoerders is beperkt tot de limieten zoals bepaald in artikel 13 van de Algemene Vervoerscondities (AVC) en in geval van Internationale zendingen, artikelen 23 en 25 van het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) waarnaar in de AVC wordt verwezen. Wederpartij verklaart zich bekend met de inhoud van genoemde condities. Ingeval een bepaling van deze voorwaarden in strijd is met de genoemde condities, prevaleert de bepaling van deze algemene voorwaarden, onverminderd de gelding van de overige bepalingen van de genoemde vervoerscondities. 

8.3 Tijdstip van aflevering van de te bewerken en/of te bezorgen zaken is steeds de datum waarop zaken door HCM bij een postdienst, een pakketdienst of een andere vervoerder ter verzending worden aangeleverd. Het betreft nimmer de datum van ontvangst door de geadresseerde. 

8.4 Indien drukwerk, brieven en dergelijke door middel van “Port betaald” of machinaal gefrankeerd via een Postbedrijf of Verspreider worden verstuurd, geldt als datum van aflevering dan wel verzending de datum van het door het Postbedrijf of Verspreider daartoe afgegeven ontvangstbewijs. 

8.5 De Wederpartij is bij de uitvoering van de overeenkomst door HCM gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door HCM mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van HCM. 

8.6 HCM is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Indien opslag door HCM plaatsvindt, geschiedt dit volledig voor rekening en risico van de wederpartij. 

8.7 De door HCM te bewerken en/of te bezorgen zaken blijven voor rekening en risico van wederpartij. HCM is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade met betrekking tot de in bewerking genomen- of ter bezorging aangeboden zaken. Wederpartij is in dat kader verplicht tot de deugdelijke verzekering ervan. 

8.8 Wederpartij is verplicht tot het deugdelijk verzekeren van zaken die bij HCM in opslag en/of in verwerking zijn of zullen worden genomen. Onder deugdelijk verzekeren wordt verstaan een verzekering dat schade vergoedt ten gevolge van onder meer, maar niet beperkt tot, diefstal, fraude, vermissing, zoekraken en/of beschadigingen, storm, brand, rook en water. 

Artikel 9: Termijn van levering

9.1 Een door HCM opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. HCM is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat wederpartij haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld. HCM dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 

9.2 Het enkel verstrijken van een overeengekomen uiterste termijn levert geen verzuim op aan de kant van HCM. 

9.3 De binding van HCM aan een overeengekomen al dan niet uiterste termijn van levering vervalt indien wederpartij wijziging in de specificaties van het werk wenst dan wel aanbrengt. 

9.4 Wederpartij is bij de uitvoering van de overeenkomst door HCM gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door HCM mogelijk te maken. 

9.5 Bij niet- naleving door wederpartij van het in het vorige lid van dit artikel, het in lid 4 van artikel 4 (zijnde zekerheidstelling) en het in lid 8 van artikel 8 bepaalde , is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is wederpartij in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door HCM nodig is. HCM is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat wederpartij dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal HCM de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. 

Artikel 10: Reclames

10.1 HCM zal zich inspannen om al het nodige te doen om te bewerkstelligen dat de door haar geleverde goederen en diensten voldoen aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen. HCM B.V. 

10.2 De Opdrachtgever is verplicht onmiddellijk na de uitvoering van de Overeenkomst, de door HCM geleverde prestaties en zaken grondig te inspecteren op fouten en gebreken en bij aanwezigheid daarvan HCM onmiddellijk doch uiterlijk binnen 2 dagen na de uitvoering en aflevering schriftelijk op de hoogte te brengen. 

10.3 Indien de Opdrachtgever niet binnen 2 dagen na de dag van uitvoering en aflevering HCM wijst op de fouten en gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de Opdrachtgever geacht met de staat waarin de prestaties voornoemd zijn geleverd in te stemmen en vervalt het recht op reclame. 

10.4 De Opdrachtgever is gehouden de door hem geconstateerde fouten en gebreken nauwkeurig te specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal. 

10.5 HCM dient onmiddellijk in staat te worden gesteld de door de Opdrachtgever geconstateerde fouten en gebreken te controleren. Indien de door de Opdrachtgever geconstateerde fouten en gebreken naar het oordeel van HCM terecht zijn, zal HCM de keuze hebben hetzij een billijke schadevergoeding toe te kennen, met inachtneming van het in artikel 15 bepaalde, dan wel in overleg met de Opdrachtgever zorg te dragen voor een adequate oplossing zoals het kosteloos herstellen van de fouten en gebreken. In dat geval kan de Opdrachtgever nimmer enige aanspraak maken op vervangende of aanvullende schadevergoeding. 

10.6 De door HCM geleverde prestaties en zaken gelden in elk geval als deugdelijk, indien de Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de Opdrachtgever het bepaalde in dit artikel in acht heeft genomen. 

10.7 Indien de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde termijn van 2 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert Opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van HCM voor de Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is. 

10.8 De Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden dan wel zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te laten, op te schorten, dan wel uit te stellen indien HCM in gebreke blijft met een richtige nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of ernstige schuld. 

Artikel 11: Rechten van intellectuele of industriële eigendom

11.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals bijvoorbeeld ontwerpen of documentatie, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij HCM, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van wederpartij tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan wederpartij toekomend recht tot gebruik is niet- exclusief en niet overdraagbaar aan derden. 

11.2 Indien in afwijking van het vorige lid HCM bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor wederpartij ontwikkelde programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op wederpartij, dan laat dit de bevoegdheid van HCM onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van HCM aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van wederpartij zijn of worden gedaan. 

11.3 Het is wederpartij niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen. 

11.4 Het is HCM toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is wederpartij niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat wederpartij geen reservekopie van programmatuur kan maken, zal HCM desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen. 

11.5 Tenzij HCM een reservekopie van de programmatuur aan wederpartij ter beschikking stelt, mag wederpartij één reservekopie van de programmatuur maken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of HCM B.V. beschadiging. Installatie van de reservekopie geschiedt slechts na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie dient te zijn voorzien van dezelfde labels en aanduidingen van auteursrecht als aanwezig op het oorspronkelijke exemplaar (zie lid 3) 

11.6 Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is Wederpartij gerechtigd tot verbetering van fouten in hem ter beschikking gestelde programmatuur als dat noodzakelijk is voor het met de programmatuur beoogde gebruik. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door HCM schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur en websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien wederpartij deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Wederpartij is gehouden van fouten onverwijld melding aan HCM te maken. 

11.7.1) Wederpartij vrijwaart HCM tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door wederpartij zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat HCM wederpartij onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan wederpartij. Wederpartij zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan HCM verlenen om zich, indien nodig in naam van wederpartij, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (I) met door wederpartij ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan HCM ter beschikking gestelde materialen, dan wel (II) met wijzigingen die wederpartij in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. 

11.7.2) Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door HCM zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van HCM een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal HCM zo mogelijk zorg dragen dat wederpartij het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of de betreffende andere materialen ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreuk makende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van wederpartij. 

11.7.3) Indien HCM naar haar uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorgdragen dat wederpartij het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal HCM het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. HCM zal haar keuze in dit kader niet maken dan na overleg met wederpartij. 

11.7.4) Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van HCM wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van een derde is geheel uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van HCM voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en/of materialen (I) in een niet door HCM gemodificeerde vorm, (II) in samenhang met niet door HCM geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of (III) op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd. 

11.8 Wederpartij garandeert dat geen rechten van derden krachtens nationale en internationale wet- en regelgeving, zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan HCM van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Wederpartij zal HCM vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden. 

Artikel 12: Eigendom productiemiddelen etc.

12.1. Alle door HCM vervaardigde zaken zoals bijvoorbeeld informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden en randapparatuur, blijven het eigendom van HCM, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld. 

12.2 HCM is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan wederpartij af te geven. 

12.3 HCM is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor wederpartij te bewaren. Indien HCM en wederpartij overeenkomen dat deze zaken door HCM zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat HCM instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik. 

Artikel 13: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

13.1 HCM is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 

 • wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, onvolledig of niet tijdig nakomt; 
 • na het sluiten van de overeenkomst HCM ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; 
 • wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 
 • indien door de vertraging aan de zijde van wederpartij niet langer van HCM kan worden geëist dat HCM de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities nakomt. 

13.2 Voorts is HCM bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van HCM kan worden verlangd. 

13.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HCM op wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien HCM de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt HCM haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst. 

13.4 Indien HCM tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

13.5 Indien de ontbinding aan wederpartij toerekenbaar is, is HCM gerechtigd vergoeding van de schade te erlangen, daaronder begrepen alle directe en indirecte kosten. 

13.6 Indien wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is HCM gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht kan worden. 

13.7 In geval van liquidatie, van (een verzoek tot) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het HCM vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen of te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van HCM op wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

13.8 Indien wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan wederpartij in rekening worden gebracht. 

Artikel 14: Overmacht

14.1 Tekortkomingen van HCM (en/of aan de zijde van de voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers), in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. 

14.2 Onder overmacht wordt verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop HCM geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor HCM niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt onder meer – maar niet uitsluitend -begrepen: brand, gebrek aan werkkrachten, werkstaking en in HCM of van derden, het hacken van een server, externe aanvallen op het IT-netwerk of de hostingomgeving, het onbereikbaar zijn van een server, het niet meer verkrijgbaar zijn en/of stagnatie in de aanvoer en/of belemmering in het vervoer van goederen en andere belemmeringen (zowel van buiten als binnen het bedrijf optredend), oorlog, mobilisatie, epidemieën, natuurrampen, in- of uitvoerverboden, energiegebrek en oproer. 

14.3 Ingeval van overmacht kan HCM zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden of opschorten, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. 

14.4 Indien HCM ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HCM gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. 

Artikel 15: Aansprakelijkheid van HCM, vrijwaring

15.1 De totale aansprakelijkheid van HCM wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW, en excl. het bedrag van de diensten die door derden worden uitgevoerd en aan wederpartij worden doorbelast, zoals bijvoorbeeld verzendkosten). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW en excl. het bedrag van diensten die HCM B.V. door derden worden uitgevoerd) bedongen voor één jaar. 

15.2 Aansprakelijkheid van HCM voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van wederpartij, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door wederpartij aan HCM voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door wederpartij aan HCM voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in lid 1 uit welke hoofde dan ook is uitgesloten. 

15.3 De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade verwijtbaar is aan HCM of haar leidinggevenden. 

15.4 Voor de uitvoering van de werkzaamheden van HCM voortvloeiend uit de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, is wederpartij verantwoordelijk voor de correcte naleving van alle daarop geldende wet- en regelgeving, zowel nationaal als internationaal (zoals de bescherming van persoonsgegevens of de afdracht van BTW bijv.). HCM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe dan wel indirecte schade voortvloeiende uit de niet- naleving hiervan door wederpartij. 

15.5 De aansprakelijkheid van HCM wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien wederpartij HCM onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en HCM ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat HCM in staat is gepast te reageren. 

15.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij HCM meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen HCM vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 

15.7 Wederpartij vrijwaart HCM voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door HCM uitgevoerde opdracht en is verplicht aan HCM de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden. 

15.8 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan HCM zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient. 

Artikel16: Licentie

Door informatie en ander materiaal (waaronder de naam en het logo van wederpartij) te plaatsen/openbaar te maken op de website (of anderszins aan HCM te leveren), verleent Wederpartij automatisch een onherroepelijke licentie aan HCM. Deze licentie geldt onder meer voor (maar is niet beperkt tot) het plaatsen van de naam en logo van wederpartij op de website van HCM. 

Artikel 17: Uitvoering overeenkomst

17.1 HCM is gerechtigd om ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. 

17.2 Wederpartij draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door HCM niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig, ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door wederpartij daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de computer of soortgelijk medium. 

17.3 HCM zal zich naar beste kunnen inspannen om de dienstverlening met zorg uit te voeren, in Voorkomende gevallen overeenkomstig de met wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van HCM worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst HCM uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens duidelijk is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden altijd en uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. 

17.4 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening gefaseerd zal plaatsvinden, is HCM gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

17.5 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is HCM gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van wederpartij op te volgen. HCM is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 16. 

17.6 Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is HCM steeds gerechtigd na overleg met wederpartij deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. 

Artikel 18: Wijziging en meerwerk

18.1 Indien HCM op verzoek of met voorafgaande instemming van wederpartij werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de HCM B.V. overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van HCM. Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. HCM is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 

18.2 Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in het eerste lid van dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van wederpartij en HCM, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Wederpartij nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. 

18.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal HCM wederpartij desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties. 

Artikel 19: Uitgesloten goederen

De volgende goederen zijn uitgesloten van de samenwerking, mits partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen: 

 • zendingen waarop zichtbaar aantekeningen staan die indruisen tegen de goede orde of de goede zeden. 
 • Verdovende middelen, psychotrope stoffen en drugs. 
 • levende dieren en parasieten, behalve de beperkingen en uitzonderingen zoals vermeld in de Postwetgeving. 
 • wapens waaronder ook messen, dolken of andersoortige scherpe of snijdende voorwerpen. 
 • voorwerpen, stoffen of geschriften in algemene zin, waarvan de verspreiding, omloop,, de in- en uitvoer, het gebruik of bezit bij wet is verboden. 
 • bederfelijke biologische stoffen enz., chemische producten, radioactieve stoffen, ontvlambare of ontplofbare stoffen of andere gevaarlijke stoffen, behalve de uitzonderingen en beperkingen die in de postwetgeving zijn vastgelegd. 
 • objecten die door hun vorm, aard of verpakking gevaar kunnen opleveren voor personen of het materiaal van HCM, goederen van derden of overige zendingen kunnen beschadigen of vervuilen. 
 • zendingen die vallen onder het strafrecht of onder strafrechtelijke bepalingen waarbij inbreuken op bijzondere wetten worden gesanctioneerd. 
 • Bankbiljetten, muntstukken, waarden aan toonder, juwelen uitgezonderd fantasiejuwelen met een waarde tot € 500,00 en kostbare materialen, mits verstuurd in een gesloten envelop of andersoortige neutrale verpakking en als zending met aangegeven waarde of aangetekend, onder voorwaarde dat het land van bestemming ook deelneemt aan de dienst zendingen met aangegeven waarde. 

Artikel 20: Niet-overname personeel

Het is wederpartij niet toegestaan gedurende de overeenkomst en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging van de overeenkomst, medewerkers van HCM die betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de werkzaamheden in te schakelen zowel direct als indirect, in dienst te nemen of met deze personen dienaangaande te onderhandelen anders dan in overleg met HCM. 

Artikel 21: Uitvoering van de algemene voorwaarden

21.1 Wederpartij draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en de uitvoering van deze algemene voorwaarden ten gevolge van het door HCM niet, niet correct, niet tijdig of incompleet ontvangen van specificaties of andere instructies of mededelingen die mondeling of door een door wederpartij daartoe aangewezen persoon zijn gedaan of anders zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals een computer, telefoon of een soortgelijke transmissiemedia. 

21.2 HCM zal zich naar beste kunnen inspannen om de dienstverlening met zorg uit te voeren, conform de met wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken, werkwijzen of procedures. Ook zal HCM alle diensten uitvoeren op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de offerte schriftelijk door HCM een resultaat is toegezegd en het onderhavige resultaat ook met voldoende bepaaldheid is omschreven. 

Artikel 22: Toepasselijk recht en geschillenregeling

22.1 Op de overeenkomst tussen HCM en wederpartij waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

22.2 Toepasselijkheid van het Weens koopverdrag 1980 is uitgesloten. 

Artikel 23: Vindplaats en wijziging voorwaarden

23.1 Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website van HCM: www.handlingcompany.nl en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht. 

23.2 Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met wederpartij. 

23.3 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 

23.4 Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en aangepast. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van HCM B.V. overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.